Affiliate publisher panel
GB Language:

Terms and conditions Publishers V1.0.1

The General Terms and Conditions are not translated. The General Terms and Conditions in Dutch are always leading.

Inleiding

 1. Deze Algemene Voorwaarden Publisher maken deel uit van de Overeenkomst dat voor de verlening van de in de Campagne vermelde Dienst tussen de Publisher en Online Activity B.V., ('Online Activity') is gesloten. De Campagne Voorwaarden bevatten eventueel bijzondere of afwijkende voorwaarden.
 2. Online Activity streeft in de Overeenkomst naar een evenwichtige en redelijke benadering, zodat de Publisher en van Online Activity ervan verzekerd kunnen zijn dat Online Activity een betrouwbare zakenpartner is. De Overeenkomst en eventuele documenten die daarvan deel uitmaken, bieden een toelichting op de elementen, mijlpalen, rechten en verplichtingen die voor een goede dienstverlening en goed gebruik van de Dienst nodig zijn. Partijen werken te goeder trouw samen en verstrekken elkaar de informatie die voor de correcte uitvoering van de Campagne, de Overeenkomst en de instandhouding van de goede werking van de Dienst nodig is.

  De Overeenkomst bestaat uit de volgende documenten:
  1. De Campagne Voorwaarden van Online Activity ten behoeve van de Dienst (met, indien van toepassing, eventuele bijlagen).
  2. Deze Algemene Voorwaarden Publisher van Online Activity.
  3. De Privacy Policy van Online Activity.
  In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen van deze documenten geldt de hierboven genoemde volgorde. De algemene voorwaarden van de Publisher zijn niet van toepassing.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Publisher zijn bindend zodra deze in de Campagne dan wel in de Overeenkomst (al dan niet in briefvorm) die naar de betreffende Campagne verwijst, door de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend.
 4. De aanvaarding van de Campagne Voorwaarden wordt door Online Activity bevestigd waardoor Publisher ondubbelzinnig alle bedoelde documenten en elementen, die samen de Overeenkomst uitmaken, heeft ontvangen, begrepen en geaccepteerd.
 5. Los van de in de Campagne neergelegde Campagne Voorwaarden, rechten en verplichtingen, verleent Online Activity haar Diensten conform geaccepteerde internationale technische normen, wettelijke bepalingen (onder andere de Telecommunicatiewet), rechterlijke uitspraken, OPTA-regelgeving en OPTA-uitspraken, relevante gedragscodes, vaste regelingen en andere van toepassing zijnde voorwaarden op het gebied van elektronische diensten zoals die van tijd tot tijd wijzigen, en die automatisch bindend tussen Partijen zullen zijn en boven de Campagne zullen prevaleren.
 6. Online Activity kan van tijd tot tijd een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden, en/of de Privacy Policy invoeren. De gewijzigde versie is vanaf de ingangsdatum daarvan automatisch onderdeel van de (bestaande) Overeenkomst en vervangt de eerdere versie.
  Online Activity geeft de Adverteerder uiterlijk vier weken vóór de ingangsdatum kennis van een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden en de Privacy Policy door middel van een kennisgeving met een verwijzing naar een publieke vindplaats. De gewijzigde versies zullen alsdan op internet beschikbaar worden. De Adverteerder heeft het recht om de Overeenkomst schriftelijk binnen dertig (30) dagen na kennisgeving door Online Activity te beëindigen, als de bedoelde wijziging(en) (toepassing van) de Dienst dan wel de positie van de Adverteerder aanzienlijk negatief beënvloedt/en.

Definities

 • Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon en de beschikbaar gestelde link naar de door hem/haar aangeleverde url van zijn/haar site(s) die Gebruikers via Publishers door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang verschaft tot deze url.
 • Affiliateprogramma: een verzameling vergoedingsmodellen waarmee een Adverteerder de aangesloten Publishers beloont voor bijvoorbeeld geleverde bezoekers of verkopen.
 • Algemene Voorwaarden Publisher: Algemene voorwaarden Affiliateprogramma Publishers.
 • Campagne voorwaarden; de bijzondere, afwijkende en aanvullende voorwaarden die gelden voor de Campagne; daar waar Campagne wordt beschreven kan dat ook worden gelezen als Campagne Voorwaarde.
 • Klik: een bezoek door de Gebruiker of in opdracht van een Gebruiker die een Transactie kan genereren.
 • CPC: uitbetalingen per Klik. Bij CPC wordt per Adverteerder slechts 1 (één) Klik per unieke IP-nummer, per advertentie-uiting, per Publisher, per 24 uur gemeten.
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Online Activity B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Catharinastraat 16 te Breda in Nederland.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van internet die zich via een website, e-mail of zoekmachine door middel van een door Online Activity beschikbaar gestelde link naar de daarvoor door de Adverteerder aangeleverde url van Adverteerder begeeft en via de Klik een Transactie kan genereren.
 • Publisher: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene voorwaarden Publishers heeft aanvaard en door Online Activity als Publisher is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site, email en/of keywordmarketing of op enige andere wijze, door middel van een door Online Activity beschikbaar gestelde link of een andere elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site van een Adverteerder en/of via promotie door andere middelen Kliks en/of Transacties voor een Adverteerder genereert.
 • Transactie: een aankoop, aanmelding of andere handeling uitgevoerd door een Gebruiker of in opdracht van een Gebruiker, op de daarvoor door de Adverteerder aangeleverde url van Adverteerder, of een gedistribueerde url binnen het netwerk van Online Activity.
 • Vergoeding: de beloning die de Publisher ontvangt voor de bemiddeling in de totstandkoming van een Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot een Transactie, in de ruimste zin van het woord tussen de Gebruiker en Adverteerder middels een Klik op de door Online Activity beschikbaar gestelde link.

Aanmelding acceptatie en duur van de Overeenkomst

 1. Publisher accepteert en aanvaardt de Algemene Voorwaarden Publisher.
 2. Een Publisher wordt door Online Activity geaccepteerd en ingeschreven als aspirant Publisher wanneer:
  • het aanmeldingsformulier met de Campagne Voorwaarden volledig en naar waarheid is ingevuld;
  • de Publisher de Algemene Voorwaarden Publisher bevestigt en aanvaardt.
 3. Na ontvangst van de aanmelding zal Online Activity beoordelen of de aanmelding en website van de Publisher voldoen aan de gestelde eisen ex. artikel 3 en of er overige bezwaren zijn tegen de aanmelding van de aspirant Publisher. Online Activity kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.
 4. Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Publisher vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingsemail van Online Activity. Online Activity streeft ernaar binnen 2 (twee) werkdagen te reageren op de aanmelding. Na ontvangst van de bevestigingsemail met acceptatie van de Algemene Voorwaarden Publisher is Publisher gehouden aan de bepalingen van Overeenkomst en wordt de aanmelder als Publisher toegewezen tot het netwerk van Online Activity.
 5. De Overeenkomst kent een duur van bepaalde tijd welke eindigt na verloop van de in de Campagne vermelde looptijd, met een minimumlooptijd van één contractsjaar, welke start op de in de Campagne opgenomen startdatum. De Overeenkomst wordt na de deze looptijd automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, waarna iedere Partij de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving kan beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden.
 6. De Campagne heeft een looptijd van bepaalde tijd welke eindigt na verloop van de in de Campagne vermelde looptijd.
 7. Ondanks (rechtmatige) beëindiging van de Overeenkomt kunnen Partijen aan een aantal verplichtingen gehouden worden, waaronder maar niet beperkt tot geheimhouding, betalingsverplichtingen, waarvan het onbillijk zou zijn wanneer deze niet meer tussen partijen zou blijven bestaan.

Transactie(s) en Kliks

 1. Transacties en Kliks zijn bewust door de Gebruiker tot stand gekomen zonder beloftes welke niet in overeenstemming met de door de Adverteerder gevoerde campagne, dwang of misleiding, tenzij de Gebruiker het tegenstelling aantoont. Het uitkeren van een vergoeding aan de Gebruiker om (een) Transactie(s) te genereren is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Online Activity en de Adverteerder.
 2. Adverteerder geeft de Publisher een expliciete ondubbelzinnige toestemming en uitsluitend op aanwijzing van Adverteerder al dan niet via Online Activity om:
  • (geregistreerde) modellen, merken en handelsnamen van de Adverteerder te voeren;
  • de uitingen van de Adverteerder en speciaal verstrekt materiaal door Online Activity uitsluitend ten behoeve van Affiliateprogramma's of Campagnes van de Adverteerder op de door de Adverteerder aan te geven wijze te gebruiken;
 3. Publisher brengt geen wijzigingen aan in de (geregistreerde) modellen, merken, handelsnamen en uitingen van Adverteerder en bevestigt dat zij hiermee geen onrechtmatig gedrag vertoont waardoor Adverteerder en/of Online Activity schade zouden kunnen leiden.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de Publisher de auteursrechten en overige rechten van exclusieve aard van Adverteerders, Online Activity en derden respecteren.
 5. Publisher zal ingewonnen en verstrekte informatie met betrekking tot Diensten van Online Activity en/of Adverteerder slechts gebruiken voor deelname aan het netwerk en zal zich houden aan het verbod om deze informatie te verstrekken aan derden en zal deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden waaronder maar niet beperkt tot met name reclame-doeleinden.
 6. In samenspraak met de Publishers draagt Online Activity zorg voor het aanbieden aan de Adverteerder van de ruimte voor het gebruik van advertenties en andere reclame instrumenten op de Publishers geselecteerde plekken op de sites. Online Activity zal hiervoor inspanningsverplichtingen leveren om zo veel mogelijk Adverteerders te werven.
 7. De producten en/of diensten op de site van de Adverteerders kunnen regelmatig wijzigen. De Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de Adverteerdersite.
 8. Het is Publisher niet toegestaan het aangeleverde materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden Publisher. Onder deze handelingen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • misleiding van derden;
  • misbruik maken van de teksten of informatie van de Adverteerder;
  • het direct aanbieden van vergoedingen en/of kortingen aan Gebruikers voor het aangaan van Transacties bij Adverteerders (zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Adverteerder);
  • het gebruik van merk en/of handelsnaam van Adverteerders in zoekmachines of keywordmarketing.
 9. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site/ e-mail van de Publisher:
  • een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
  • discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  • illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
  • afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de aangesloten Adverteerders en/of Online Activity;
  • auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele rechten van de Adverteerder of enige derden schendt.
 10. Publisher is van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van artikel 3.8 en 3.9.
 11. Het voeren van Campagnes en/of promoten van Affiliateprogramma's met op basis van CPC via e-mail of advertentienetwerken, zoekmachines en anderen vormen van traffic-inkoop kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Adverteerder.
 12. Het is de Publisher niet toegestaan:
  • om Kliks te genereren met behulp van geautomatiseerde scripts, popup vensters, of zoekmachines;
  • om de gegenereerde HTML-linkcode te wijzigen;
  • om het oproepen om op de links te Kliken of bezoekers te belonen voor het Kliken op de links zulks ter beoordeling van Online Activity.
 13. De website van Publisher draagt ervoor zorg dat bij plaatsing van links waarbij de Publisher bij vertoning of per Klik of per verkoop een Vergoeding ontvangt dat deze links vrij toegankelijk te zijn.
 14. De Publisher zal te allen tijde overeenkomstig handelen met richtlijnen en instructies met betrekking tot de installatie en het gebruik van de link alsmede met betrekking tot de content.
 15. in het geval de Adverteerder mededeelt dat de installatie en het gebruik van de link door Publisher niet in overeenstemming is met de eisen en wensen van de Adverteerder, heeft Online Activity het recht om de link zonder nadere aankondiging te blokkeren zonder dat dit tot aansprakelijkheid naar de Publisher leidt.
 16. Niettegenstaande het vorige artikellid verplicht de Publisher zich op eerste verzoek van de Adverteerder en/of Online Activity een link te verwijderen en/of promotiemateriaal niet openbaar te maken dan wel in te leveren en/of deze binnen 2 (twee) werkdagen na het verzoek van de website(s) van de Publisher te verwijderen danwel promotie of distributie te staken.
 17. Bij overtreding van de bepalingen in artikelen 3.12 en 3.16 verbeurt Publisher ten gunste van Online Activity een onmiddellijk, zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van €1,000.00 voor elke overtreding, vermeerderd met €250.00 voor elke dag gedurende de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 18. Om misbruik te voorkomen heeft Online Activity het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de Publisher bij de registratie op te slaan.
 19. Online Activity heeft het recht gegevens van Publishers op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne, administratieve en/of statistische doeleinden te gebruiken. Online Activity zal geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen.
 20. Indien Publisher in strijd handelt met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Publisher, of daarvan gegronde verdenking bestaat, zal Publisher volledige medewerking verrichten aan vaststelling van de feiten en omstandigheden waaronder maar niet beperkt tot het verlenen van inzage in de administratie, elektronische bestanden en de gegevens op de door Publisher gebruikte server(s).

Vergoeding

 1. De Publisher kan aanspraak maken op een Vergoeding indien:
  • deze Vergoedingen op de beschreven wijze tot stand zijn gekomen, niet in strijd zijn met de Campagne Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Publisher, de specifieke voorwaarden in het Affiliateprogramma of in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en;
  • Online Activity een Klik heeft geregistreerd op de tussen Partijen overeengekomen website(s) van Publisher en; producten en/of diensten die een Gebruiker op één of meer van de sites van de Adverteerders heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd wanneer deze via de link of via een andere bemiddelingsactie van de tussen de Partijen overeengekomen sites van Publishers zijn geregistreerd en;
  • de dienst of het product niet wordt geretourneerd en/of wordt geannuleerd.
 2. Het goedkeuren van de Transacties is ter beoordeling van de Adverteerder en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Adverteerder. Online Activity zal erop toezien dat de Adverteerder tijdig en op basis van redelijkheid en billijkheid de Transacties keurt. Eenmaal goedgekeurde Transacties kunnen door de Adverteerder, behoudens uitzonderlijke omstandigheden (zoals misbruik van derden, duidelijke fouten van Adverteerders in de verwerking), niet meer geannuleerd worden.
 3. De Vergoeding zoals bedoeld in artikel 4.1 is voor zakelijk aangesloten Publishers exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de Vergoeding BTW worden berekend en uitgekeerd, mits de Publisher over een BTW-nummer beschikt.
 4. De geregistreerde Kliks en Transacties weergegeven op de website van Online Activity, is bindend voor Online Activity, de Adverteerder en de Publisher, tenzij een ondubbelzinnige fout in de registratie anders uitwijst.

Uitbetaling

 1. De uitbetaling van de Vergoeding zal omstreeks de 15de dag van de maand worden verricht, op het door Publisher opgegeven rekeningnummer. Vergoedingen van minder dan €50.00 worden niet uitbetaald in de maand opvolgend waarop die betrekking had maar zal worden gereserveerd en worden gecumuleerd bij de uitbetaling van de daaropvolgende maand indien in die maand een Vergoeding gerealiseerd is. Voor bankrekeningen buiten Nederland en bankrekeningen zonder IBAN-nummer gelden bovenstaande bepalingen ook en wordt een grens van €100.00 gehanteerd. Eventuele bankkosten voor betalingen buiten Nederland zullen worden ingehouden op de betaling.
 2. Het totaal van de door de Publisher verdiende Vergoeding, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende Affiliateprogramma's, zal iedere betaalperiode, achteraf worden uitbetaald in euro's door Online Activity.
 3. Online Activity is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Publisher verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Online Activity uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Publisher.
 4. Resterende Tegoeden van Publishers worden bij beëindiging van de Overeenkomst aan de Publisher uitbetaald, mits het tegoed €50.00 of meer bedraagt.
 5. Indien 1 (één) jaar lang geen Vergoeding wordt uitgekeerd, wordt het account van de Publisher gestaakt. Online Activity heeft het recht de Overeenkomst zonder dat zij schadeplichtig is jegens Publisher in dat geval te beëindigen. De Publisher heeft de mogelijkheid tot een maand na deze beëindiging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de Overeenkomst. Online Activity heeft het recht de inwilliging van het verzoek te weigeren. Hiervan zal zij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek Publisher van berichten.

Beëindigen samenwerking

 1. Online Activity is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de samenwerking met een Publisher te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen. Publisher is te allen tijde gerechtigd om hem/haar moverende redenen de samenwerking met Online Activity te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 (vijf) werkdagen.
 2. Onverminderd haar overige rechten is Online Activity, handelend namens Adverteerders, onder meer gerechtigd de samenwerking met de Publisher met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  • de Publisher tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en Publisher deze nakoming niet hersteld binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door Online Activity met het verzoek tot het herstel van de niet-nakoming en/of;
  • de Publisher in strijd met de Algemene Voorwaarden Publisher en/of;
  • de site of e-mail van de Publisher naar oordeel van de Adverteerder of Online Activity in strijd zou kunnen komen dan wel al in strijd is:
   • met de openbare orde en/of,
   • goede zeden en/of
   • op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn en/of
   • onrechtmatig is dan wel in strijd met de wet is.
  • Adverteerder of Online Activity hiervan op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden dan wel ondervinden en/of;
  • de Publisher in het kader van het Affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens de Adverteerder, Online Activity en/of derden.
 3. In gevallen zoals beschreven ex. artikel 6.2 is Online Activity nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Publisher ondervindt als gevolg van de beëindiging.
 4. De samenwerking tussen Publisher en Adverteerder eindigt van rechtswege in geval:
  • het Affiliateprogramma van de betreffende Adverteerder is stopgezet;
  • de Overeenkomst tussen Online Activity en de Adverteerder is geëindigd.
 5. Adverteerders en Publishers erkennen dat de samenwerking tussen de Publishers en Adverteerders alleen tot stand heeft kunnen komen via het Online Activity-netwerk. Indien Adverteerders of Publishers de samenwerking met Online Activity beëindigen en daarna binnen 12 (twaalf) maanden rechtstreeks of via tussenkomst van derden met elkaar afspraken maken met betrekking tot online adverteren, brengt de Publisher een bedrag in rekening te brengen van de gecrediteerde omzet van het laatste half jaar of indien korter ingeschreven, van de gehele inschrijfperiode met een minimum van €5,000.00 welk bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de Publisher dient te zijn voldaan.

Gevolgen

 1. Indien de samenwerking met de Publisher om welke reden dan ook is beëindigd:
  • worden de link(s) verbroken;
  • blokkeert Online Activity de toegang van de Publisher tot de website van Online Activity;
  • kan de Publisher, onverminderd het bepaalde ex. artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op Vergoedingen;
  • zal de Publisher alle links en /of verstrekt materiaal door de Adverteerder en/of Online Activity van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen en/of inleveren;
  • is de Publisher niet langer gerechtigd de naam van de adverteerder of Online Activity te gebruiken.
 2. Uitsluitend in het geval dat de samenwerking is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.4 en/of artikel 10.3, zal de Publisher aanspraak kunnen maken op betaling van Vergoedingen terzake van Kliks of Transacties die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, zal de Publisher geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding ter zake van de beëindiging van de Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 1. De Publisher is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en/of e-mail, keywordmarketing-activiteiten. De Publisher is aansprakelijk voor schade die Online Activity of de Adverteerder lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de Publisher, tenzij geen sprake is van opzet of grove schuld van de Publisher of zijn ondergeschikte leidinggevende(n).
 2. Online Activity is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten van de Publisher in verband met deelname aan het Affiliateprogramma, behoudens opzet of grove schuld van Online Activity of haar ondergeschikte leidinggevende(n).
 3. De Publisher garandeert dat zij voldoet aan alle verplichtingen op grond van (fiscale) wetgeving en vrijwaart Online Activity terzake van alle aanspraken dienaangaande.
 4. Online Activity is niet aansprakelijk voor het materiaal dat de Adverteerder beschikbaar stelt en het blijft de verantwoordelijkheid van de Publisher dit op te nemen en/of te distribueren. Publisher vrijwaart Online Activity voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de sites van Publisher. Kosten die Online Activity (heeft) moet(en) maken door aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Publisher.
 5. Online Activity is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de door Gebruikers aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.
 6. Online Activity verplicht zich via haar websites de Publisher inzicht te verschaffen omtrent:
  • aanvragen voor toelating tot het programma van de Adverteerder;
  • Transacties welke voor de Adverteerder gegenereerd zijn.
 7. Elke poging het Online Activity-netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot directe blokkering van de Publisher. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Bovendien verbeurt Publisher ten gunste van Online Activity een onmiddellijk, zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van €10,000.00 voor elke manipulatie, vermeerderd met €1,000.00 voor elke dag gedurende de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Online Activity om in volledige schadevergoeding te vorderen.
 8. Online Activity kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Publisher gesloten Overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, zoals een storing van het netwerk van Online Activity (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.) of werkonderbreking.

Geheimhouding

 1. Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst met Online Activity, zal Publisher zich onthouden van verstrekken van informatie met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst en onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie voorzien met betrekking tot de door Online Activity gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woords.
 2. Wanneer Publisher handelt in strijd met artikel 9.1 verbeurt zij ten gunste van Online Activity een onmiddellijk, zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van €5,000.00 voor elke overtreding, vermeerderd met €25,000.00 voor elke dag gedurende de overtreding voortduurt met een maximum van €500.00, onverminderd het recht van Online Activity om in volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Publisher verbindt zich voorafgaand aan, gedurende en 2 (twee) jaren na beëindiging van de Overeenkomst geen met Online Activity concurrerende activiteiten te ontplooien of daarin direct of indirect deel te nemen.

Diversen

 1. De Publisher zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de Adverteerder en/of Online Activity.
 2. De Publisher is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Publisher in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig door Online Activity worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. De Publisher verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de Nederlandse en Internationale regelgeving ten aanzien van reclame -distributie en -regels met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van de Publisher. De Publisher vrijwaart Online Activity tegen mogelijke aanspraken welke verband zouden kunnen houden met de distributie van reclame-uitingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Algemene Voorwaarden Publisher en de met Publisher gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Publisher tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 3. Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden Publisher zullen, indien tussen Online Activity en de Publisher geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.